Výhody zakulacené podrážky Walkmaxx

Walkmaxx® si uvìdomuje, jak dùležitou roli hraje obuv v našem každodenním životì. Zatímco správná obuv automaticky zlepší naši náladu a zvýší naši vnitøní dùvìru v sebe sama, nevhodná obuv symbolizuje bolest, nepohodlí a dokonce mùže zpùsobovat deformity chodidel.

Díky inovativní technologii vám mùžeme nabídnout výrobky s jedineèným designem, vyrobené z nejkvalitnìjších materiálù. Vìnujeme pozornost každému detailu a dáváme si záležet na tom, aby výrobky Walkmaxx® nabízely zdravé a pohodlné øešení pro mnoho problémù.

Odlišnost obuvi Walkmaxx

Nošení nevhodné obuvi na tvrdém a rovném povrchu mùže zatìžovat patu i pøední èást chodidla a zpùsobovat bolesti. Obuv Walkmaxx se zakulacenou podrážkou napomáhá zmírnit tlak pùsobící na chodidla.

Podívejte se na rozdíl mezi bìžnou obuví a obuví Walkmaxx na obrázku napravo:

  • èervená barva znázoròuje vysoký tlak
  • modrá a zelená barva zobrazuje snížený tlak na tìlo

Vzhledem k tomu, že oblasti chodidla s nejvìtším tlakem jsou spojeny s problémy, jako je tvoøení vøedù, je menší tlak pøi nošení obuvi Walkmaxx zásadní pro celkové zdraví chodidel. Tato obuv je funkèní – na rozdíl od bìžných bot donutí vaše svaly cvièit bìhem chùze a zlepšuje krevní obìh.

vysoký tlak

bìžná plochá podrážka

nízký tlak

zakulacená podrážka Walkmaxx

Jak zakulacená podrážka funguje?

Zakulacená podrážka rovnomìrnì rozprostírá vaši váhu a tlak na kolena, paty a bedra, aby zabránila vzniku bolestí a umožnila správnou chùzi a držení tìla. Podrážka simuluje chùzi naboso tím, že napodobuje pøirozené zhoupnutí chodidel, podporuje zdravìjší pohyb a pøedchází vzniku deformit.

Zakulacená podrážka pomáhá aktivovat svaly, uvolòuje zátìž pùsobící na klouby a zlepšuje držení tìla. Díky tomu, že rovnomìrnì rozprostírá váhu, vám dopøeje pocit chùze naboso a pomáhá pøedcházet deformitám a bolesti nohou

  • 1 zmíròuje bolest v bedrech
  • 2 tvaruje svaly
  • 3 minimalizuje zátìž pùsobící na kolena
  • 4 zmíròuje pocit tìžkých nohou
  • 5 poskytuje úlevu oteklým chodidlùm
1 2 3 4 5