Club 5*
0
0 Kč
Losd fsdf sd
V košíku nejsou žádné položky.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • obchodní společnosti
  • Studio Moderna, s. r. o.
  • se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
  • identifikační číslo: 26159074
  • zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75527
  • pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.topshop.czwww.dormeo.czwww.delimano.czwww.walkmaxx.czwww.wellneo.cz a www.rovus.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Studio Moderna, s. r. o., se sídlem U Nákladového nádraží 3153/6, identifikační číslo: 26159074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75527 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.topshop.czwww.dormeo.czwww.delimano.czwww.walkmaxx.czwww.wellneo.cz a www.rovus.cz a dalších případných adresách prodávajícího (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající informuje kupujícího o změně obchodních podmínek na webu www.topshop.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním obchodních podmínek kupující mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Automaticky generované potvrzení objednávky pouze potvrzuje, že objednávka byla v pořádku zadána a doručena do systému prodávajícího, nejde však o přijetí objednávky, které má za následek vznik platné a závazné smlouvy.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7. Pokud si přejete zrušit on-line objednávku ještě před jejím obdržením, kontaktujte nás prosím na čísle 272 188 472, nebo pošlete email o zrušení objednávky na adresu info@topshop.cz.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.11. Platná a závazná smlouva vzniká až doručením potvrzení o tom, že objednávka byla již expedována a je na cestě k zákazníkovi. Nikoliv automaticky generovaným potvrzením objednávky.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmíněk či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu Studio Moderna, s. r. o., U Nákladového nádraží 3153/6, 130 00 Praha 3 či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@topshop.cz. Dále na Studio Moderna, s.r.o., Odnos Depo Praha 701, Praha 023, 223 10 (adresa úložné schránky České pošty), Praha 023, 223 10 a Na Jarově 2425/4, Praha 3 – Jarov, 130 00.

3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to poštovní poukázkou na adresu kupujícího, nebo bezhotovostním převodem na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

3.5 Pokud objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň jej bude informovat o dostupnosti nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V případě, že kupující nebude souhlasit s poskytnutím jiného výrobku, má právo od smlouvy odstoupit. Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

3.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to poštovní poukázkou na adresu kupujícího, nebo bezhotovostně na účet určený kupujícím.

3.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že tento nebude vrácen zpět, bude tato hodnota chápána jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Prodávající může na peněžní prostředky, které by měl jinak vrátit kupujícímu v důsledku odstoupení od kupní smlouvy, započíst cenu dárků, pokud došlo k zániku darovací smlouvy podle tohoto odstavce a kupující dárek nevrátil.

3.9. Při odstoupení od kupní smlouvy by mělo být zboží vráceno kompletní, nepoškozené a v původním množství. Ke zboží se doporučuje přiložit kopii dodacího listu, nebo faktury.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Jakmile prodávající dostane potvrzení o přijaté platbě, bude objednávka zpracována a uzavřena v nejbližší možné době.

4.2. Dodací lhůta je zpravidla 6-7 dní od přijetí závazné objednávky. V případě, že objednané zboží není momentálně k dispozici, bude o tom kupující informován na kontaktní adrese, resp. telefonním čísle uvedeném v objednávce.

4.3. Objednané zboží bude odesláno prostřednictvím jednoho ze smluvních přepravců prodávajícího na adresu dle objednávky. Cena dopravy zahrnuje cenu výrobku a částku za poštovné. Balné se neúčtuje. Se zásilkou bude odeslána faktura, která slouží jako doklad o uzavření smlouvy.

4.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4.9. Náklady na dodání jsou závislé na způsobu platby a zvoleném dopravci.

4.10. Ceny poštovného jsou patrné z nákupního košíku. Odesláním objednávky souhlasí kupující i s náklady na jejich dopravu.

4.11. Všechny výrobky budou doručeny prostřednictvím služeb České pošty nebo doručovací firmy DPD. Na některé výrobky, které nejsou na skladě, může být čekací doba delší. V takovém případě bude kupující kontaktován ohledně upřesnění termínu dodání zásilky. U některých výrobků je tato skutečnost uvedena přímo v jejich popisu na webových stránkách.

4.12. Pokud nebude prodávající schopen zboží doručit nebo bude moci doručit objednávku jen částečně, kontaktuje kupujícího a informuje ho o novém termínu dodání.

4.13. Spolu s výrobkem obdrží kupující fakturu, která slouží jako záruční list.

4.14. Náklady na dopravu

 

DOPRAVCENÁKLADY NA DOPRAVU (DO 3.990 KČ)NÁKLADY NA DOPRAVU (NAD 3.990 KČ)DOBÍRKA
DPD - doručení na adresu

129 Kč

89 Kč

49 Kč

DPD - doručení na adresu členové Club5

129 Kč

59 Kč

49 Kč

Česká pošta - balík do ruky

129 Kč

89 Kč

49 Kč

Česká pošta - balík do ruky členové Club5

129 Kč

59 Kč

49 Kč

Česká pošta - balík na poštu

129 Kč 89 Kč  -

Česká pošta - balík na poštu členové Club5

129 Kč 59 Kč  -

DPD - výdejní místo

119 Kč 89 Kč  -

DPD - výdejní místo členové Club5

119 Kč 59 Kč  -

Kurýr - Doručení na adresu nadrozměrné zásilky 

599 Kč 599 Kč  -

Kurýr - Doručení na adresu nadrozměrné zásilky členové Club5

399 Kč 399 Kč  -

 
4.15. Osobní odběr - zboží si vyberte v pohodlí domova na našem eshopu, objednejte a vyzvedněte na prodejně, kterou si vyberete. Za tento způsob dopravy je účtováno 69 Kč. Po objednání vyčkejte na potvrzovací SMS nebo e-mail, že je zboží připravené k odběru. Doba trvání 3-5 pracovních dní..

4.16. Platební metoda Twisto - Pokud Zákazník zvolí jako formu úhrady za zboží a služby Obchodníka platební metodu Twisto Pay, uplatní se následující:

4.16.1. Platební metoda Twisto Pay je poskytována společnostmi PayU S.A. se sídlem 60-166 Poznaň, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Polsko, ve spolupráci s Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen „Twisto“), a spočívá v jednorázovém odložení povinnosti uhradit peněžité plnění, ke kterému je Zákazník povinen na základě smlouvy s Obchodníkem, prostřednictvím společnosti Twisto.

4.16.2. V okamžiku využití platební metody Twisto Pay je pohledávka na žádost Zákazníka postoupená společnosti Twisto. Zákazník je povinen uhradit pohledávku (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne odeslání zboží či poskytnutí služby, nebo v případě, že má u společnosti Twisto zřízen Twisto účet, pak ve lhůtě až 45 dnů ode dne odeslání zboží či poskytnutí služby. 

4.16.3. využitím služby Twisto Pay Zákazník uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Twisto Pay v souladu se Všeobecných obchodních podmínkách pro službu Twisto Pay a souhlasí s postoupením pohledávky na společnost Twisto.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná forma informace obdobného významu. Pokud vyjdou vady zboží najevo po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vady zboží v okamžiku převzetí zboží neexistovaly, neprokáže-li kupující opak.

5.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Jde-li o zboží, na jehož obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě je uvedena doba, po kterou lze takové zboží použít, může kupující vadu uplatnit v takto stanovené záruční době.

5.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Studio Moderna, s.r.o., Odnos Depo Praha 701, Praha 023, 223 10 (adresa úložné schránky České pošty). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámí prodávajícímu, že zboží je vadné, a kdy kupující uplatní vůči prodávajícímu právo z odpovědnosti za vady.

5.7. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat.

5.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

5.9. Má-li zboží vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.10. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5.11. Na dárky a další bezplatně poskytnutá plnění, které jsou poskytována zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího vyplývající z vadného plnění.

5.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ MATRACÍ DORMEO

6.1. Pokud je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím matrace Dormeo, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy za podmínek uvedených v čl. 4.2 těchto obchodních podmínek s tím, že:

6.1.1 pro zákazníky, kteří jsou v době uzavření kupní smlouvy členy Club 5, se lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu prodlužuje na 45 (čtyřicet pět) dnů od převzetí zboží, a

6.1.2 pro ostatní zákazníky se lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu prodlužuje na 30 (třicet) dnů od převzetí zboží.

6.2. Kupující má dále za níže uvedených podmínek bez udání důvodu kdykoli, nejdříve však po uplynutí 30 (třiceti) dnů a nejpozději do uplynutí doby 100 (sta) dnů od převzetí zboží, právo na výměnu zakoupené matrace Dormeno za jinou matraci Dormeo. Pokud je kupní cena nové matrace vyšší než kupní cena původní (vyměňované) matrace, je kupující povinen doplatit finanční rozdíl. Pokud je kupní cena nové matrace nižší než kupní cena původní (vyměňované) matrace, nemá kupující nárok na vrácení finančního rozdílu, avšak je oprávněn si vybrat jiné zboží z nabídky prodávajícího v hodnotě odpovídající finančnímu rozdílu.

6.3. Právo na výměnu matrace Dormeo dle předchozího odstavce 7.2. těchto obchodních podmínek vzniká pouze za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek:

a)     kupující předloží doklad o zakoupení zboží,

b)     zboží je zabaleno v originálním obalu (v případě originálního vakuového balení, je vráceno v igelitovém obalu),

c)     zboží není znečištěno ani poškozeno.

6.4. Právo na výměnu matrace podle čl. 7.2. těchto obchodních podmínek může kupující využít pouze jednou. Garance výměny matrace za jinou se na již jednou vyměněnou matraci nevztahuje.

6.5. Prodávající si vyhrazuje právo v rámci jednorázové akce jednostranně prodloužit lhůtu garantovanou pro výměnu matrace. Tím nejsou dotčeny závazky s již uzavřených kupních smluv.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.6. Prodávající se zavazuje informovat stávající členy Club5 o jakýchkoliv změnách v obchodních podmínkách, či změnách souvisejících s členstvím v Club 5*.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupujícího, který je fyzickou osobou.

8.2. Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající. Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení GDPR“), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zaškrtnutím příslušného vyplňovacího políčka souhlasu s těmito obchodními podmínkami a odesláním objednávky kupující bere na vědomí, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu údajů vyplněných do objednávky, a to pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, jakož i plnění povinností a výkonu práv z případného porušení kupní smlouvy, a na dobu, která je nezbytná k tomuto účelu zpracování, případně na dobu delší, pokud povinnost uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu delší stanoví zákon. Kupní smlouva tedy představuje právní základ pro zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s vyřízením jeho objednávky. Zaškrtnutím samostatného vyplňovacího políčka kupující vyjadřuje také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce také pro účely odběru novinek ve všech formách, tedy pro účely marketingové komunikace formou telefonátu, e-mailem, zasláním katalogu a odesláním sms zprávy (dále jen "marketingová komunikace"), a to na dobu trvání zájmu kupujícího o příjem obchodních sdělení prodávajícího, který lze kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu. Souhlas kupujícího v takovém případě představuje právní základ pro zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti marketingovou komunikací.

8.3. Poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu údajů povinně vyplňovaných v objednávce však nebude mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, a bez poskytnutí kontaktních údajů kupujícího by nemohlo docházet k uskutečňování marketingové komunikace. Webová stránka, jakož i marketingové akce prodávajícího, jsou určeny osobám starším 18 let, a prodávající proto neprověřuje udělení souhlasu zákonného zástupce s poskytnutím osobních údajů osob mladších 18 let.

8.4. Kupující odesláním objednávky a vyjádřením osobitého souhlasu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.5. Prodávající poskytne kupujícímu na jeho žádost bez zbytečného odkladu informaci o zpracování jeho osobních údajů, a to v rozsahu ustanovení čl. 15 odst. 1 Nařízení GDPR. Prodávající má v tomto případě právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

8.6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a přenos, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace, je-li takový souhlas udělen. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat prodávajícího o vysvětlení, podat námitku nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, a dále může požadovat zejména blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou, prodávající závadný stav odstraní neprodleně. Pokud v důsledku zpracování osobních údajů vznikla kupujícímu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle obecně závazných právních předpisů. Kupující má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.7. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze, jestliže se nejedná o osobní údaje, které může prodávající podle Nařízení GDPR zpracovávat i bez souhlasu kupujícího. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití, přičemž jednotlivá opatření a další informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v záznamech správce podle čl. 30 Nařízení GDPR, které jsou dostupné na vyžádání. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží, účetních služeb v souvislosti se zaúčtováním daňových dokladů, nebo právních služeb v souvislosti s vyřizováním záležitostí týkajících se právních vztahů smluvních stran.

8.8. Pokud Kupující vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace, platí, že s přijímáním elektronických, listinných nebo telefonických obchodních sdělení souhlasí. Svůj souhlas může bezplatně odmítnout kdykoli následně, a to buď zasláním e-mailové nebo listinné žádosti na poštovní nebo emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto podmínkách, nebo kliknutím na odkaz "Nepřeji si zasílání obchodních sdělení", který je obsažen v závěru každého elektronického obchodního sdělení prodávajícího.

8.9. Je-li součástí objednávky kupujícího také členství v Club 5*, práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s členstvím v Club 5* se řídí osobitými podmínkami, které jsou dostupné v popisu členství před a po vložení členské karty do nákupního košíku a také na stránkách internetového obchodu v sekci "Club 5*".

9. UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

9.1. Soubory cookies jsou soubory obsahující malé množství dat, odesílané webovou stránkou a uchovávané na konečném zařízení kupujícího (uživatele stránek), např. na počítači, smartphonu nebo tabletu.

9.2. Webová stránka používá soubory cookies pro následující účely:

  • Zajištění správné funkčnosti webové stránky a zjednodušení nákupního postupu (např. udržení relace po přihlášení, uložení provedených nákupů, identifikace kupujícího);
  • Reklamní a marketingové akce;
  • vytváření statistik návštěvnosti webové stránky a shromažďování informací o způsobu používání webové stránky pro vylepšení její struktury a obsahu.

9.3. Všechny soubory cookies, které využívá webová stránka, mohou mít dočasnou nebo trvalou podobu. Dočasné soubory cookies jsou odstraňovány zavřením internetového prohlížeče uživatele stránek. Trvalé soubory cookies jsou uchovávány i po ukončení prohlížení webové stránky a slouží k uchovávání informací, které usnadňují a urychlují později přístup k webové stránce (heslo, přihlašovací jméno) a využívání jejích služeb.

9.4. Pokud v průběhu prohlížení webové stránky kupující/uživatel nevypne v sekci a po upozornění klikne na jakýkoli odkaz na webových stránkách (mimo panel s upozorněním) beze změn v nastavení internetového prohlížeče, které by se týkaly souborů cookies, nebo klikne na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, považuje se to za vyjádření souhlasu s jejich uložením v paměti konečného zařízení uživatele, o čemž je uživatel řádně a včas informován. V libovolném okamžiku lze využívání souborů cookies blokovat a odstranit trvalé soubory cookies využitím příslušných nastavení, které jsou dostupné v internetovém prohlížeči. Podrobné informace o možnostech a způsobech zacházení se soubory cookies jsou tradičně dostupné v záložce Pomoc (Help) v menu příslušného internetového prohlížeče.

9.5. Blokace nebo omezení využití souborů cookies může znemožnit správné použití některých aplikací dostupných na stránkách Obchodu.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. V případě sporu mezi Kupujícím (spotřebitelem) a Prodávajícím může Kupující (spotřebitel) využít rovněž možnosti mimosoudního řešení sporu. Kupující (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených (https://www.coi.cz/informace-o-adr/). Kupující (spotřebitel) může rovněž zahájit řešení sporu on-line prostřednictvím kontaktního formuláře v rámci k tomu určené ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/). Před samotným přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu však doporučujeme nejdříve se se svou stížnosti obrátit na Prodávajícího: adresa pro doručování U Nákladového nádraží 3153/6, 130 00 Praha 3, adresa elektronické pošty info@topshop.cz, telefon 272 188 443.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Na Jarově 2425/4, Praha 3 – Jarov, 130 00, adresa elektronické pošty info@topshop.cz, telefon 272188472.

11.7. Odpovědným vedoucím internetového obchodu www.topshop.cz je Alexandra Spirescu.

V Praze dne 10. 3. 2017

 

12. HEUREKA

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

13. HOTJAR

Používáme systém Hotjar, abychom lépe pochopili potřeby našich zákazníků a mohli tak tuto službu a zkušenosti optimalizovat. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe porozumět potřebám našich zákazníků. Hotjar používá cookies a další technologie pro sběr dat o chování našich zákazníků a jejich zařízení. Ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Hotjar ani my tyto informace nikdy nepoužijeme k identifikaci jednotlivých uživatelů nebo k jejich srovnávání. Další podrobnosti o ochraně osobních údajů naleznete kliknutím na tento odkaz.

Z uživatelského profilu Hotjar se můžete odhlásit kliknutím na tento odkaz.