Club 5*
0
0 Kč
Losd fsdf sd
V košíku nejsou žádné položky.

Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5*

Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5*

Rozsah působnosti věrnostního programu Club 5*


Služby věrnostního programu Club 5* Vám poskytuje na území České republiky obchodní společnost Studio Moderna, s.r.o., se sídlem U nákladového nádraží 6/3146, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ: 261 59 074, DIČ: CZ 261 59 074, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75527, (dále jen “Studio Moderna”) v souladu s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5*

I. Popis služby

 1. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která u společnosti Studio Moderna zakoupí jakýkoliv produkt. Členové věrnostního programu Club 5* (dále jen „člen Club 5*“) mohou využívat speciální výhody, které jim členství přináší, například slevy na vybrané produkty, dárky k některým zakoupeným produktům, slevové kupóny, jako i další jiné výhody a bonusy, které budou uvedeny na internetových stránkách www.club5.cz, www.topshop.cz, www.dormeo.cz, www.delimano.cz, www.walkmaxx.cz, www.wellneo.cz (dále jen „webové stránky“); také na prodejnách, kterých adresy jsou k nalezení na uvedených webových stránkách, příležitostně v TV reklamách, resp. v rádiu. Výhody členství v Club 5* si mohou uplatnit také Vaši rodinní příslušníci (příbuzní prvního stupně – rodiče, děti, manžel, manželka). Nedílnou součástí členství v Club 5* je také pravidelné informování členů o aktuálních slevách, bonusech či jiných novinkách formou telefonátu, e-mailem, zasláním katalogu a odesláním sms zprávy, které je spojeno s poskytnutím výše uvedených nadstandardních výhod.
 2. Členem věrnostního programu Club 5* se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí se Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5*. členem Club 5* se nemůže stát právnická osoba.
 3. Premium členství vzniká zákazníkovi při splnění podmínek článku II. těchto pravidel a je přiznáno novým členům Club 5*, kteří si členství zakoupí poprvé. Premium členství získá také člen, který si v období od začátku 11. do konce 12. měsíce členství, případně 1 měsíc po skončení členství své členství neprodloužil, ale učinil tak až v době po uplynutí 1 měsíce po skončení svého členství
 4. VIP Premium členství vzniká zákazníkovi při splnění podmínek článku II. těchto pravidel a je přiznáno novým členům Club 5*, kteří si členství zakoupí poprvé. VIP Premium členství získá také člen, který si v období od začátku 23. do konce 24. měsíce členství, případně 1 měsíc po skončení členství své členství neprodloužil, ale učinil tak až v době po uplynutí 1 měsíce po skončení svého členství.
 5. Členství v Club 5* je možné prodloužit a získat vyšší úroveň členství (dále jen „Exclusive členství a VIP exclusive členství“). Předchozí členství v Premium členství je podmínkou pro získání Exclusive členství nebo VIP Exclusive členství. Získání Exclusive nebo VIP Exclusive členství je podmíněné tím, že člen Club 5* o prodloužení členství požádá a splní podmínky na prodloužení, tzn. tak učiní nejpozději do konce 13. měsíce od vstupu do Premium členství nebo 25. měsíce od vstupu do VIP Premium členství (po uplynutí uvedené lhůty už není možné získat Exclusive členství nebo VIP Exclusive členství, pouze Premium nebo VIP Premium). Členství je možné prodlužovat i opakovaně, v tomhle případě zákazník setrvává v úrovni Exclusive členství nebo VIP Exclusive členství.
 6. Premium, VIP Premium, Exclusive a VIP Exclusive člen je automaticky zařazen mezi členy Egocard na období platnosti karty. (více informací a OP Egocard naleznete na www.egocard.eu).

 

II. Vznik a trvání členství v Club 5*

 1. Členství v Club 5* vzniká dnem vystavení faktury a zákazník ho může využívat po uhrazení ročního poplatku.
 2. Roční poplatek se stanovuje takto:
  • Premium členství je zpoplatněno částkou 690 Kč
  • Exclusive členství je zpoplatněno částkou 590 Kč
  • VIP Premium členství je zpoplatněno částkou 1090 Kč
  • VIP Exclusive členství je zpoplatněno částkou 990 Kč
 3. O členství ve věrnostním programu Club 5* je možné požádat

a. fyzickým vyplněním formuláře přihlášky a uhrazením ročního poplatku dle úrovně členství a souhlasem s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5* společnosti Studio Moderna, a to v kamenných prodejnách společnosti Studio Moderna
b. ústním souhlasem v rámci nahrávaných hovorů s operátory call centra Studio Moderna a uhrazením ročního poplatku podle úrovně členství
c. zakoupením členství na internetových stránkách www.club5.cz, případně www.delimano.cz, www.dormeo.cz, www.topshop.cz, www.walkmaxx.cz, www.wellneo.cz, souhlasem s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5* společnosti Studio Moderna, uhrazením poplatku dle úrovně členství.
d. zasláním objednávky na adresu info@club5.cz , souhlasem s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5* společnosti Studio Moderna a uhrazením poplatku dle úrovně členství
Po uhrazení poplatku dle úrovně členství je člen zanesen do databáze věrnostního programu Club 5* a na jeho adresu je zaslána členská karta s uvedením přiděleného osobního členského identifikačního čísla člena Club 5*. Zaplacením poplatku se člen Club 5* zavazuje dodržovat tyto Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5* a dále také Obchodní podmínky, které jsou přístupné na webové stránce www.club5.cz, případně www.delimano.cz, www.dormeo.cz, www.topshop.cz, www.wellneo.cz, www.walkmaxx.cz.

III. Členské číslo zákazníka a čerpání výhod

1. Každý člen Club 5* dostane osobní členské číslo, které ho opravňuje využívat všechny výhody vyplývající z členství v Club 5*, členské číslo je uvedeno na identifikační členské kartě Club 5*.
2. Aktuálně využitelné výhody budou členovi Club 5* vždy oznámené v rámci konkrétní nabídky zboží anebo služeb na adresu člena Club 5*, resp. telefonicky anebo e-mailem a vždy budou uveřejněné na webových stránkách.
3. Ztráta členské karty musí být nahlášena na telefonním čísle 272 188 472. Ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení ztráty karty Vám společnost Studio Moderna vystaví novou kartu se stejným členským číslem.
4. Slevy poskytované prostřednictvím Club 5* není možné kumulovat s jinými akcemi společnosti Studio Moderna pokud společnost Studio Moderna neuvede jinak.

IV. Zánik členství

 1. Členství ve věrnostním programu Club 5* zaniká

neuhrazením členského poplatku po obdržení faktury
uplynutím doby, na kterou byl zaplacený členský poplatek
vyloučením člena Club 5* z věrnostního programu – viz bod 2 tohoto ustanovení

 1. Společnost Studio Moderna může vyloučit člena Club 5* z níže uvedených důvodů

člen Club 5* záměrně poskytne nesprávné osobní údaje
člen Club 5* zneužije výhod, vyplývajících z členství v programu
věrnostní program Club 5* zanikne.

 1. V případě předčasného ukončení členství vyloučením z Club 5*, případně ukončením činnosti Club 5*, nemá bývalý člen Club 5* nárok na žádnou kompenzaci zaplaceného členského poplatku ani jeho části.

V. Ochrana osobních údajů členů věrnostního programu Club 5*

 1. Informace o zákazníkovi jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona o zpracování osobních údajů a pozdějších právních předpisů, a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Potvrzením zájmu o účast v Club 5* Zákazník bere na vědomí, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu údajů vyplněných do objednávky, resp. přihlášky, a to pro účely uzavření a plnění vzájemných práv a povinností spojených s účastí v Club 5*, tak jak je uvedeno v čl. I. těchto podmínek, a na dobu, která je nezbytná k tomuto účelu zpracování, případně na dobu delší, pokud povinnost uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu delší stanoví zákon. Plnění práv a povinností spojených s členstvím v Club 5* tedy představuje právní základ pro zpracování osobních údajů zákazníka.
 2. Poskytnutí osobních údajů zákazníka společnosti Studio Moderna je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu údajů povinně vyplňovaných v objednávce, resp. přihlášce, však nebude možné poskytnout zákazníkovi výhody spojené s účastí v Club 5*, jelikož jej nebude možné identifikovat a kontaktovat.
 3. Zákazník odesláním objednávky, resp. přihlášky, potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 4. Studio Moderna poskytne zákazníkovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu informaci o zpracování jeho osobních údajů, a to v rozsahu ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Studio Moderna má v tomto případě právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 5. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a přenos, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Studio Moderna provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu s právními předpisy, může Studio Moderna požádat o vysvětlení, podat námitku nebo požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, a dále může požadovat zejména blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, Studio Moderna závadný stav odstraní neprodleně. Pokud v důsledku zpracování osobních údajů vznikla zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle obecně závazných právních předpisů. Zákazník má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze, jestliže se nejedná o osobní údaje, které může Studio Moderna podle zákona zpracovávat i bez souhlasu zákazníka. Osobní údaje zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití, přičemž jednotlivá opatření a další informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů zákazníka jsou uvedeny v záznamech správce podle čl. 30 nařízení č. 2016/679, které jsou dostupné na vyžádání. Osobní údaje zákazníka Studio Moderna nepředává žádné další osobě s výjimkou poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží, účetních služeb v souvislosti se zaúčtováním daňových dokladů, nebo právních služeb v souvislosti s vyřizováním záležitostí týkajících se právních vztahů smluvních stran.
 7. Zákazník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s informováním o novinkách Studio Moderna (přestože se jedná o součást služeb Club 5*), bezplatně kdykoliv odvolat, a to buď zasláním e-mailové nebo listinné žádosti na poštovní nebo emailovou adresu společnosti Studio Moderna uvedenou v těchto podmínkách, nebo kliknutím na odkaz „Nepřeji si zasílání obchodních sdělení“, který je obsažen v závěru každého elektronického obchodního sdělení společnosti Studio Moderna.

 

VI. Další ustanovení

 1. Společnost Studio Moderna může v případě osobitého souhlasu zveřejnit jména členů, kteří dosáhli vynikajících úspěchů v nabídkových akcích pořádaných v rámci programu, a to v produktovém katalogu, webových stránkách nebo Facebook profilu či na prodejnách společnosti Studio Moderna.
 2. Veškeré odměny a výhody v rámci programu Club 5* nejsou právně vymahatelné.
 3. Společnost Studio Moderna bude informovat člena Club 5* o všech změnách podmínek nebo jiných důležitých informacích souvisejících s členstvím Club 5*.
 4. Společnost Studio Moderna si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5* a dalších věrnostních výhod. Členové Club 5* budou o změnách informováni na www.topshop.cz/club5.
 5. Společnost Studio Moderna si vyhrazuje právo v případě nutnosti ukončit činnost věrnostního programu Club 5*. Datum ukončení věrnostního programu Club 5* bude oznámeno na www.topshop.cz/club5.

 

VII. Závěreční ustanovení

 1. Společnost Studio Moderna zajišťuje trvalý veřejný přístup k aktuálnímu znění Všeobecných pravidel věrnostního programu Club 5* na internetových stránkách www.topshop.cz/club5, www.delimano.cz, www.dormeo.cz, www.topshop.cz, www.walkmaxx.cz, www.wellneo.cz,a také na prodejnách, kterých adresy lze najít na uvedených webových stránkách nebo na telefonním čísle 272 188 472
 2. Společnost Studio Moderna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5* stejně tak i Obchodní podmínky. Jakoukoliv změnu je však povinna zveřejnit na výše uvedených webových stránkách. Všechny změny jsou platné a účinné ode dne zveřejnění těchto změn na výše uvedených webových stránkách, pokud nebyly doručeny členovi Club 5* před tímto datem.

Kontaktní údaje pro komunikaci se společností Studio Moderna jsou následovní:
Studio Moderna s.r.o., U nákladového nádraží 6/3146, Žižkov, 130 00, Praha 3, Česká republika, Tel.: +420 272 188 472, www.club5.cz, info@club5.cz
Tyto podmínky věrnostního programu Club 5* jsou platné od 1.2.2022.