Club 5*
0
0 Kč
Losd fsdf sd
V košíku nejsou žádné položky.

Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5*

Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5*

Rozsah působnosti věrnostního programu Club 5*


Služby věrnostního programu Club 5* Vám poskytuje na území České republiky obchodní společnost Studio Moderna, s.r.o., se sídlem U nákladového nádraží 8/3153, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ: 261 59 074, DIČ: CZ 261 59 074, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75527, (dále jen “Studio Moderna”) v souladu s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5*.

I. Popis služby

 1. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která u společnosti Studio Moderna zakoupí jakýkoliv produkt. Členové věrnostního programu Club 5* (dále jen „člen Club 5*“) mohou využívat speciální výhody (služby), které jim členství přináší, například uplatňovat slevy na vybrané produkty, dostávat slevové kupony a dárky k některým zakoupeným produktům, získávat pravidelné informace o produktech a akcích společnosti Studio Moderna za pomoci emailu, SMS, telefonických sdělení a tištěných katalogů, jako i další jiné výhody a bonusy, které budou uvedeny na internetových stránkách www.club5.cz, www.topshop.cz, www.dormeo.cz, www.delimano.cz, www.walkmaxx.cz, www.liveactive.cz (dále jen „webové stránky“); také na prodejnách, kterých adresy jsou k nalezení na uvedených webových stránkách, příležitostně v TV reklamách, resp. v rádiu. Výhody členství v Club 5* si mohou uplatnit také Vaši rodinní příslušníci (příbuzní prvního stupně – rodiče, děti, manžel, manželka).
 2. Členem věrnostního programu Club 5* se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí se Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5*. Členem Club 5* se nemůže stát právnická osoba.
 3. Basic anebo Premium členství vzniká zákazníkovi při splnění podmínek článku II. těchto pravidel a je přiznáno novým členům Club 5*, kteří si členství zakoupí poprvé. Basic anebo Premium členství získá také člen, který si v období od začátku 11. do konce 12. měsíce členství, případně 1 měsíc po skončení členství své členství neprodloužil, ale učinil tak až v době po uplynutí 1 měsíce po skončení svého členství.
 4. Premium členství se od Basic členství odlišuje hlavně automatickým zařazením zákazníka mezi Sphere členy. Tuto možnost má Premium člen, Basic člen tuto výhodu nezískává. Členství v programu Sphere platí zákazníkovi pouze po dobu trvání jeho Premium členství.
 5. Členství v Club 5* je možné prodloužit a získat vyšší úroveň členství (dále jen „Exclusive členství“). Předchozí členství v Basic nebo Premium členství je podmínkou pro získání Exclusive členství. Získání Exclusive členství je podmíněné tím, že člen Club 5* o prodloužení členství požádá a splní podmínky na prodloužení, tzn. tak učiní nejpozději do konce 13. měsíce od vstupu do Basic nebo Premium členství (po uplynutí uvedené lhůty už není možné získat Exclusiv členství, pouze Basic/Premium). Členství je možné prodlužovat i opakovaně, v tomhle případě zákazník setrvává v úrovni Exclusive členství. Exclusive člen je automaticky zařazen mezi členy Sphere. Sphere členství platí zákazníkovi po dobu trvání jeho Exclusive členství.

 

II. Vznik a trvání členství v Club 5*

 1. Členství v Club 5* vzniká dnem vystavení faktury a zákazník ho může využívat po uhrazení ročního poplatku.
 2. Roční poplatek se stanovuje takto:
  1. Basic členství je zpoplatněno sumou 590 Kč
  2. Premium členství je zpoplatněno sumou 690 Kč
  3. Exclusive členství je zpoplatněno sumou 590 Kč
 3. O členství ve věrnostním programu Club 5* je možné požádat

a. fyzickým vyplněním formuláře přihlášky a uhrazením ročního poplatku dle úrovně členství a souhlasem s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5* společnosti Studio Moderna, a to v kamenných prodejnách společnosti Studio Moderna
b. telefonicky v rámci nahrávaných hovorů s operátory call centra Studio Moderna a uhrazením ročního poplatku podle úrovně členství
c. zakoupením ročního členství na internetových stránkách www.club5.cz, případně www.delimano.czwww.dormeo.czwww.topshop.cz, www.walkmaxx.cz, www.liveactive.cz, souhlasem s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5* společnosti Studio Moderna a uhrazením ročního poplatku dle úrovně členství
d. zasláním objednávky na adresu info@club5.cz , souhlasem s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Club 5* společnosti Studio Moderna a uhrazením ročního poplatku dle úrovně členství
Všechny výše uvedené způsoby vzniku členství jsou podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služeb podle čl. I. Po uhrazení ročního poplatku je člen zanesen do databáze věrnostního programu Club 5* a na jeho adresu je zaslána členská karta s uvedením přiděleného osobního členského identifikačního čísla člena Club 5*. Roční členství v Club 5* trvá 12 měsíců. Tříměsíční členství trvá tři kalendářní měsíce, počítaje od začátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník členství zakoupil plus zbylou část měsíce, ve kterém členství zakoupil. 
Zaplacením ročního poplatku se člen Club 5* zavazuje dodržovat tyto Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5* a dále také Obchodní podmínky, které jsou přístupné na webové stránce www.club5.cz, případně www.delimano.czwww.dormeo.czwww.topshop.czwww.sharkoriginal.czwww.wellneo.czwww.walkmaxx.czwww.liveactive.cz

III. Členské číslo zákazníka a čerpání výhod

1. Každý člen Club 5* dostane osobní členské číslo, které ho opravňuje využívat všechny výhody vyplývající z členství v Club 5*, členské číslo je uvedeno na identifikační členské kartě Club 5*.
2. Aktuálně využitelné výhody budou členovi Club 5* vždy oznámené v rámci konkrétní nabídky zboží anebo služeb na adresu člena Club 5*, resp. telefonicky anebo e-mailem a vždy budou uveřejněné na webových stránkách
3. Ztráta členské karty musí být nahlášena na telefonním čísle 272 188 472. Ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení ztráty karty Vám společnost Studio Moderna vystaví novou kartu se stejným členským číslem.
4. Slevy poskytované prostřednictvím Club 5* není možné kumulovat s jinými akcemi společnosti Studio Moderna pokud společnost Studio Moderna neuvede jinak.

IV. Zánik členství

 1. Členství ve věrnostním programu Club 5* zaniká

neuhrazením členského poplatku po obdržení faktury
uplynutím doby, na kterou byl zaplacený členský poplatek
vyloučením člena Club 5* z věrnostního programu – viz bod 2 tohoto ustanovení

 1. Společnost Studio Moderna může vyloučit člena Club 5* z níže uvedených důvodů

člen Club 5* záměrně poskytne nesprávné osobní údaje
člen Club 5* zneužije výhod, vyplývajících z členství v programu
věrnostní program Club 5* zanikne.

 1. V případě předčasného ukončení členství vyloučením z Club 5*, případně ukončením činnosti Club 5*, nemá bývalý člen Club 5* nárok na žádnou kompenzaci zaplaceného členského poplatku ani jeho části.

V. Ochrana osobních údajů členů věrnostního programu Club 5*

 1. Informace o zákazníkovi jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona o zpracování osobních údajů a pozdějších právních předpisů, a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Potvrzením zájmu o účast v Club 5* Zákazník bere na vědomí, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu údajů vyplněných do objednávky, resp. přihlášky, a to pro účely uzavření a plnění vzájemných práv a povinností spojených s účastí v Club 5*, tak jak je uvedeno v čl. I. těchto podmínek, a na dobu, která je nezbytná k tomuto účelu zpracování, případně na dobu delší, pokud povinnost uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu delší stanoví zákon. Plnění práv a povinností spojených s členstvím v Club 5* tedy představuje právní základ pro zpracování osobních údajů zákazníka.
 2. Poskytnutí osobních údajů zákazníka společnosti Studio Moderna je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu údajů povinně vyplňovaných v objednávce, resp. přihlášce, však nebude možné poskytnout zákazníkovi výhody spojené s účastí v Club 5*, jelikož jej nebude možné identifikovat a kontaktovat.
 3. Zákazník odesláním objednávky, resp. přihlášky, potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 4. Studio Moderna poskytne zákazníkovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu informaci o zpracování jeho osobních údajů, a to v rozsahu ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Studio Moderna má v tomto případě právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 5. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a přenos, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Studio Moderna provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu s právními předpisy, může Studio Moderna požádat o vysvětlení, podat námitku nebo požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, a dále může požadovat zejména blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, Studio Moderna závadný stav odstraní neprodleně. Pokud v důsledku zpracování osobních údajů vznikla zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle obecně závazných právních předpisů. Zákazník má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze, jestliže se nejedná o osobní údaje, které může Studio Moderna podle zákona zpracovávat i bez souhlasu zákazníka. Osobní údaje zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití, přičemž jednotlivá opatření a další informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů zákazníka jsou uvedeny v záznamech správce podle čl. 30 nařízení č. 2016/679, které jsou dostupné na vyžádání. Osobní údaje zákazníka Studio Moderna nepředává žádné další osobě s výjimkou poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží, účetních služeb v souvislosti se zaúčtováním daňových dokladů, nebo právních služeb v souvislosti s vyřizováním záležitostí týkajících se právních vztahů smluvních stran.
 7. Zákazník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s informováním o novinkách Studio Moderna (přestože se jedná o součást služeb Club 5*), bezplatně kdykoliv odvolat, a to buď zasláním e-mailové nebo listinné žádosti na poštovní nebo emailovou adresu společnosti Studio Moderna uvedenou v těchto podmínkách, nebo kliknutím na odkaz "Nepřeji si zasílání obchodních sdělení", který je obsažen v závěru každého elektronického obchodního sdělení společnosti Studio Moderna.

 

VI. Další ustanovení

 1. Společnost Studio Moderna může v případě udělení osobitého souhlasu zveřejnit jména členů, kteří dosáhli vynikajících úspěchů v nabídkových akcích pořádaných v rámci programu, a to v produktovém katalogu, webových stránkách nebo Facebook profilu či na prodejnách společnosti Studio Moderna.
 2. Veškeré odměny a výhody v rámci programu Club 5* jsou uvedeny na webových stránkách.
 3. Společnost Studio Moderna si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5* a dalších věrnostních výhod. Členové Club 5* budou o změnách informováni na www.topshop.cz/club5.
 4. Společnost Studio Moderna si vyhrazuje právo v případě nutnosti ukončit činnost věrnostního programu Club 5*. Datum ukončení věrnostního programu Club 5* bude oznámeno na www.topshop.cz/club5.

 

VII. Závěreční ustanovení

 1. Společnost Studio Moderna zajišťuje trvalý veřejný přístup k aktuálnímu znění Všeobecných pravidel věrnostního programu Club 5* na internetových stránkách www.topshop.cz/club5, www.delimano.czwww.dormeo.czwww.topshop.czwww.walkmaxx.czwww.liveactive.cz,a také na prodejnách, kterých adresy lze najít na uvedených webových stránkách nebo na telefonním čísle 272 188 472.
 2. Společnost Studio Moderna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecná pravidla věrnostního programu Club 5* stejně tak i Obchodní podmínky. Jakoukoliv změnu je však povinna zveřejnit na výše uvedených webových stránkách. Všechny změny jsou platné a účinné ode dne zveřejnění těchto změn na výše uvedených webových stránkách, pokud nebyly doručeny členovi Club 5* před tímto datem.

Kontaktní údaje pro komunikaci se společností Studio Moderna jsou následovní:
Studio Moderna s.r.o., U nákladového nádraží 8/3153, Strašnice, 130 00, Praha 3, Česká republika, Tel.: +420 272 188 472, www.club5.cz, info@club5.cz 
Tyto podmínky věrnostního programu Club 5* jsou platné od 12.6.2017.